Aydınlatma Metni


Mavi Ev Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz! 

Mavi Ev Sanat Atölyesi olarak sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle Mavi Ev Sanat Atölyesi ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Mavi Ev Sanat Atölyesi, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Mavi Ev Sanat Atölyesi internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

 

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. 

KVKK hükümlerine göre Mavi Ev Sanat Atölyesi, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Mavi Ev Sanat Atölyesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Mavi Ev Sanat Atölyesi’dir. 


 

Mavi Ev Sanat Atölyesi .

Koru Mah. 2558. Cad, Çayyolu, Azat Bey Sitesi 4/28, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Telefon : 0546 450 99 06

E-Mail : info@mavievsanatatolyesi.com


3. Veri İşleyen

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır. 

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda; 

a) Mavi Ev Sanat Atölyesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;

b) Mavi Ev Sanat Atölyesi tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 

c) Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve amacıyla işliyoruz.

d) İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Kurumumuzun ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,  kurumsal işleyişinin sağlanması, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

e) Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması kurumumuz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, kurumumuza talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, kurum internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşleme Politikasında yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

f) Kurumumuza ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

 

Mavi Ev Sanat Atölyesi olarak;

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

 

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

 

Verileriniz, Mavi Ev Sanat Atölyesi'nde  ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kurumumuzda KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

Mavi Ev Sanat Atölyesi, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki kurumlara aktarılabilecektir.

 

8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; 

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kurumumuzca sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

9. Nasıl Koruyoruz?

 

Mavi Ev Sanat Atölyesi, tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Mavi Ev Sanat Atölyesi tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

11. Başvurunun Yapılması

 

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@mavievsanatatolyesi.com adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu için tıklayınız. 

 

Başvuruda;

 

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Screen Shot 2020-10-18 at 23.49.08.png